Какво е CalcPad?

CalcPad е безплатна програма за решаване на математически и инженерни задачи. Може да я използвате и като обикновен калкулатор. CalcPad обаче ви дава много повече възможности:

 • да опишете цялото решение на задачата предварително;
 • да дефинирате параметри, на които да зададете стойности;
 • да ги включите във формули, от които да изчислите нови параметри и така - до достигане на решението;
 • да добавите заглавие и коментари като заградите текста в кавички;
 • да вмъкнете картинки и форматиране с Html и CSS;
 • да запишете задачата като файл, който да ползвате многократно.

Програмата замества стойностите на параметрите, изчислява отделните изрази, форматира ги Html и показва резултата на екрана. Така се получава цялостна изчислителна записка, която може да отпечатате на принтер.

За кого е предназначена

Програмата е подходяща за инженери и други специалисти, които трябва да извършват повтарящи се изчисления и да ги оформят като проекто-сметна документация. Може да се ползва и от преподаватели за разработване на примери, учебни материали, ръководства и др. Студенти и ученици могат да ползват програмата за разработване на курсови и дипломни работи.

Инсталиране

Може да ползвате CalcPad директно от страницата, без да го инсталирате. Ако искате, може да изтеглите и десктоп версията и да го ползвате на вашия компютър. Инсталирането става с помощта на инсталационна програма CalcPad_Setup.exe. Следвайте инструкциите на съветника за инсталиране. За да работи, програмата изисква да имате инсталиран Microsoft .NET Framework 4.5. Ако е необходимо, може да го изтеглите от посочения линк и да го инсталирате. Програмата се влияе от настройките на Windows за десетична точка. Може да работите и със запетая, но е препоръчително да ползвате точка за съвместимост с масово предлаганите шаблони. Смяната на тази настройка става от "Control Panel" -> "Region and Language" или "Region", в зависимост от версията на WIndows, която ползвате.

Лиценз и условия за ползване

Програмата се разпространява безплатно. Може да ползвате резултатите от нея, както за лична употреба, така и за комерсиални цели, без ограничение във времето. Може да предоставяте копия от програмата на трети лица, стига да е безплатно и без изменения. Нямате право да разпространявате програмата или части от нея като свой продукт или част от друг софтуерен продукт. Програмата се предоставя на потребителите такава, каквато е. Потребителят е длъжен да се запознае добре с начина на работа и да изпробва действието и чрез подходящи примери. Производителят не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени, материални или нематериални щети произтичащи от прилагането на софтуерния продукт.

Как се работи?

Начинът на работа е изключително лесен и се свежда до няколко прости стъпки:

 1. Въведете условието на задачата в текстовия прозорец "Задача" вляво. Вижте указанията за форматиране по-долу.
 2. Натиснете бутона Play или Enter. В прозореца "Резултати" ще получите решението на задачата в html формат.
 3. Отпечатайте PrintPreview резултата или го копирайте с бутона Copy. Може да го вмъкнете в Word Word или друга програма.

Програмата работи в два режима:

 • Калкулатор - Целият текст на задачата е достъпен за редактиране в левия прозорец. След изчисление, резултатите се показват паралелно в десния прозорец. Подходящ е за кратки и прости задачи без сложно форматиране.
 • Шаблон - изходният код не е видим и не достъпен за редактиране. Вместо това, виждате задачата в компилиран (форматиран) вид, с полета за попълване на входните параметри. След изчисляване, резултатът се показва в същия прозорец. Подходящ е за по-сложни задачи, с комплексно форматиране, които се налага да решавате често.

В режим шаблон, трябва да попълните полетата на входните параметри и да натиснете бутона Play. Можете да направите шаблон от всяка задача, като въведете символа "?" като стойност за избраните параметри. След това запишете задачата като "*.cpd" файл. Вижте по-нататък за допълнителни указания.

Малко теория

(може и да не четете)

Как работи CalcPad? Програмата чете въведения текст символ по символ и прави лексикален анализ - разпознава всички числа, оператори, функции, променливи и др. Така входната последователност от символи се превръща в изходна последователност от лексеми/токени - списък от обекти, които имат конкретно значение.

След това проверява правилната последователност на токените в списъка - дали образуват коректен израз. Иначе казано, прави синтактичен анализ. Например изразът "3 + a / 5" е коректен, а "3 a + / 5" не е. Във втория случай, програмата ще изведе съобщение за грешка. За целта, стандартната математическа нотация се дефинира като формален език, с контекстно свободна граматика.

Аритметичните изрази стандартно се представят с инфиксен запис. Това означава, че операторът се записва между операндите (например "5*3 + 2"). Този начин обаче не е разбираем за компютъра. Проблемът е в приоритета на отделните оператори и използването на скоби. Например, горния израз дава "17", докато "5*(3 + 2)" прави "25". Затова изразът се преобразува в друг вид запис, наречен постфиксен или обратен полски запис (RPN). Той е лесно разбираем за компютъра, но не и за човека. Например, изразът "5*(3 + 2)", представен в обратен полски запис, изглежда така: "5 3 2 + *". Удобството е, че при него е ясна подредбата на операциите без да са необходими скоби.

Съществува прост и универсален алгоритъм за изчисляване на стойността на израз от обратен полски запис. Той се ползва от почти всички калкулатори. CalcPad обаче, има функционалността на сложен програмируем калкулатор, тъй като могат да се дефинират параметри и да се разклонява хода на решението в зависимост от резултатите.

По-любознателните може да намерят допълнителна информация в Интернет. За начало, може да започнете от Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Parsing

https://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_analysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Context-free_grammar

https://en.wikipedia.org/wiki/Shunting-yard_algorithm

https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation