Въвеждане на текста

Текстът се въвежда в прозореца "Задача" с помощта на клавиатурата. Може да ползвате и бутоните в долната част на екрана ("Калкулаторна клавиатура"). Можете да копирате текст от и в самия прозорец, както и да поставите готов текст от външна програма (например Word).

Текстът съдържа множество редове, като всеки един трябва да представлява отделен израз или коментар. По изключение, може да има няколко израза на един ред, разделени от коментари. Коментарите се заграждат в кавички. Могат да съдържат прост текст или Html. С помощта на Html може да добавяте и картинки. Лентата с бутони над текстовия прозорец съдържа команди за редактиране на текста: "копиране", "поставяне", "отмяна", "възстановяване" и "вмъкване на изображение".

Калкулаторна клавиатура

Keyboard

Калкулаторната клавиатура е удобна за работа с таблет или лаптоп с чувствителен на допир екран. След натискане на бутон, съответните символи се добавят в текстовия прозорец на мястото на курсора. Разделена е на 4 части: "числа", "оператори", "функции" и "други". Символът "=" не стартира изчисленията, а представлява оператор за присвояване (например "a = 4"). За сравняване на стойности се използва оператора "" (например "ab" означава "a равно ли е на b"). Бутоните "e", "π" и "g", въвеждат съответните константи e ≈ 2.7183, π ≈ 3.1416, g ≈ 9.8066.

Ако калкулаторната клавиатура не ви трябва, може да я изключите с бутона Calc. Повторното включване става със същия бутон.

Бутонът "C" връща един символ назад. Бутонът "AC" изтрива цял ред, а при двойно кликване, изтрива цялата задача до началото. Ако сбъркате, може да използвате бутона Undo за да се върнете към предишното положение.

Придвижване в текста

Писането и редактирането на текст в CalcPad не се различава от повечето програми под WIndows . Ако имате богат опит в това, може да пропуснете тази и следващите 6 точки и да отидете направо на "Изрази".

Може да пишете на произволно място в текста. Мястото, където отиват символите при писане се нарича "курсор" и е означено като мигаща вертикална линия "|". Може да местите курсора чрез кликване с мишката или чрез стрелките от клавиатурата "← → ↑ ↓". С тях курсорът се измества с един символ наляво или надясно или един ред нагоре или надолу. Ако задържите клавиша "Ctrl" и натиснете стрелка, курсорът се премества с една дума наляво или надясно или отива на първия или последния ред. Клавишът "Home" изпраща в началото на реда, а "End" - в края на реда. Ако сте натиснали "Ctrl", отивате съответно в началото или края на целия текст.

Маркиране

Повечето от командите за редактиране изискват предварително да посочите част от текста, върху която да бъдат приложени. Това ще наричаме маркиране. Маркираният текст обикновено се изобразява на син фон. Възможно е да изглежда и по друг начин, в зависимост от настройките на Windows. Може да маркирате текста с мишката, като натиснете левия бутон в началната позиция, преместите курсор и освободите бутона в крайната позиция. Алтернативно, може да кликнете в началната позиция, да задържите клавиша "Shift" и да кликнете повторно в крайната позиция. Може да използвате и само клавиатурата, като задържите "Shift" и натискате стрелките или "Home", "End", "PageUp", "PageDown".

Изтриване

Изтриването на отделен символ става с клавишите "Delete" ("Del") или "Backspace" ("Bkspc"). Разликата е, че "Delete" трие след курсора, а "Backspace" преди курсора. Ако задържите клавиша "Ctrl", се изтриват цели думи вместо отделни символи. Ако искате да изтриете по-голяма част от текста, първо я маркирайте и след това натиснете "Delete" или "Backspace".

Копиране

Ако имате повтаряща се част от текста, може да я копирате и използвате и на други места. Копирането включва две стъпки: "Копиране" и "Поставяне". На първата стъпка, желаният текст се маркира и изпраща в буфер (Clipboard). Втората стъпка е вмъкване на копирания текст на желаното място. Тя може да се изпълни многократно и да поставите един и същи текст на няколко места.

Копирането става като първо маркирате текста и след това натиснете клавишната комбинация "Ctrl+C" или бутона Copy.

Поставяне

Поставянето става като позиционирате курсора на желаното място и натиснете "Ctrl+V" или бутона Paste. Не забравяйте, че преди това трябва да сте копирали текста отнякъде. Може да копирате и поставяте текст от CalcPad в други програми и обратно. Например, може да вземете готова записка от Word, да я изчислите с CalcPad и да върнете получения резултат обратно в Word.

Отмяна (Undo)

Тази команда отменя резултата от последните операции по въвеждане и редактиране на текста и възстановява предишното състояние. Може да връщате до 10 хода назад. Трябва да натиснете "Ctrl+Z" или бутона Undo.

Възстановяване (Redo)

Командата има обратното действие на предишната и възстановява отменените операции. Тя трябва да се стартира непосредствено след командата за отмяна. Ако междувременно е изпълнена друга операция, възможността за възстановяване се губи. Командата се стартира от бутона Redo.

Редактиране с Notepad++

Notepad++ е популярна безплатна програма за редактиране на текстови файлове. Тя е с отворен код и може да бъде изтеглена от сайта https://notepad-plus-plus.org. Поддържа синтаксиса на много програмни езици и скриптове. Оцветява ключовите думи, сгъва блокове от изрази и показва затварянето на скобите. Частично е преведена и на български език. Може да я използвате за да редактирате Html файлове. Синтаксисът на CalcPad е дефиниран като файл с настройки, който може да вмъкнете в Notepad++. Това става като стартирате Notepad++, изберете менюто "Language" ("Синтаксис") -> "Define your language" и натиснете бутона "Import...". Намерете папката на CalcPad в Program Files или където е инсталиран и изберете файла Notepad++.xml.