Резултати

Резултатите се получават след стартиране на решението с бутона Play. Те се показват в прозореца "Резултати". В него не може да променяте текста, но може да го маркирате, копирате или отпечатате. За целта, може да използвате лентата с бутони вдясно над прозореца. В лявата и част има настройки, които се отразяват на начина на изчисление. С натискане на десен бутон върху резултатите се отваря контекстно меню с допълнителни функции. Подробно описание е дадено по-долу.

Заместване

CalcPad може да замести стойностите на параметрите и да ги покаже във формулите преди крайния резултат:

x1 = (-b – √D)/(2∙a) = (-3 – √89)/(2∙4) = -1.55

За целта трябва да е включена опцията "Заместване" над прозореца с резултати. Така решението става лесно за проследяване и проверка след разпечатване. Това понякога е необходимо, ако записката трябва да бъде преглеждана от контролен инженер, преподавател и др. Това е предимство пред използването на електронни таблици, където формулите са скрити.

Ако желаете да не се прави заместване, трябва да изключите опцията. Тогава резултатът се показва директно след формулата:

x1 = (-b – √D)/(2∙a) = -1.55

Закръгляване

Закръгляването на резултатите се дефинира чрез броя цифри след десетичната точка k. Въвежда се в полето "Закръгляване" над прозореца с резултати. Стойността на k може да бъде между "0" и "15". Ако въведете "0", резултатът се закръглява към цяло число. Ако въведете стойност по-малка от "0" или по-голяма от "15", се възприема съответната гранична стойност.

Има обаче допълнителни проблеми. Ако се получи число, което е по-малко от 10-k, тогава в резултата ще има само нули. Поради това, в CalcPad e въведено допълнително условие. Ако след закръгляването остават по-малко от k значещи цифри, се изписват k значещи цифри. Ако при това се получат повече от три нули след десетичната точка, то програмата преминава в представяне с плаваща запетая, като отново оставя k значещи цифри. Иначе, броенето на нулите след десетичната точка става трудно. Ако експонентата на числото е по-голяма от 2k, тогава дробната част се отрязва. Така пак остават k + 1 значещи цифри като същевременно записката става по-прегледна. По-долу са дадени различни примери, получени при закръгляване до третия знак (k = 3).

0.000001∙π = 3.14E-06

0.001∙π = 0.00314

0.1∙π = 0.314

1∙π = 3.142

1000∙π = 3141.593

1000000∙π = 3141593

Всичко това се отнася само за показването на числата в текста на записката. Вътрешно всички стойности се пазят с максималния брой значещи цифри и така се извършват и изчисленията. Затова, ако отпечатате записката и повторите изчисленията с калкулатор, може да получите малка разлика поради грешките от закръгление.

Форматиране

Освен че изчислява въведените изрази, CalcPad добавя и форматиране към резултатите преди да ги покаже на екрана. Форматирането е достатъчно опростено, така че да бъде разпознато от Word. Това има и известни ограничения. Например, ако има делене, формулата се представя линейно (без хоризонтална дробна черта). Интервалите между числата и операндите се настройват автоматично. Променливите се форматират с курсив. Умножението "*" се заменя с "∙". Степенуването се форматира с горен индекс, а долна черта - с долен индекс. Функцията за коренуване се заменя със съответния символ "√". По-долу са дадени примери за форматиране на различни изрази:

Текст Html
x    +    3 x + 3
x-3 x – 3
3*x 3∙x
x/3 x/3
x+3 * y x + 3∙y
sqr(x+3) x + 3
x_1^3 x13
sin(x) sin(x)

За форматирането се използва Html. Така записката става по-лесна за четене и проверка, отколкото в текстов вид. Ако има Html код в коментарите, той остава част от записката и влияе на крайния резултат. Този начин на работа е избран и с оглед на разработването на CalcPad като Web приложение.

Мащабиране

Може да увеличавате и намалявате размера на текста в прозореца с резултати. За целта, трябва да задържите клавиша "Ctrl" и да завъртите колелцето на мишката. Въртенето напред увеличава, а назад - намалява размера на текста.

Запис

Може да запишете резултатите в Html формат като изходен файл. Той е различен от входния файл и не може да се ползва по-нататък за изчисление. Така ще запазите неизменно копие на така въведените входни данни и резултатите. Него може да отворите и разпечатате винаги дори и да не разполагате CalcPad. Html файловете се отварят с всякакъв уеб браузър или офис пакет.

Записването на файла става с бутона Save, който се намира непосредствено над прозореца с резултати. След това трябва да изберете папка и име на файла и да натиснете "Save".

Добра алтернатива на Html файла е отпечатването на готовата записка в pdf файл. Така също може да запазите копия на вече решени задачи. За целта, може да инсталирате някой от многото безплатни pdf принтери. Самото отпечатване не е по-различно от всеки друг стандартен принтер. Описание на процедурата в CalcPad е дадено в следващата точка.

Отпечатване

Отпечатването става като натиснете бутона PrintPreview над прозореца с резултати. Добре е да го направите след като задачата вече е изчислена. След натискането на бутона, се отваря диалог за преглед преди отпечатване:

Sample5

В него може да настроите ориентацията на листа и отстоянията до текста. С бутона Page Setup може да отворите повече настройки и да промените размерите и формата на хартията. След това трябва да натиснете бутона Print. Отваря се диалог за избор на принтер. Изберете желания принтер и натиснете "Print".

PrintDialog

За отпечатване, програмата ползва вградените функции на Windows и Internet Explorer. В зависимост от версиите, които ползвате, екранът може да изглежда по различен начин от показаното по-горе. Като алтернативен вариант, може да натиснете и десен бутон в прозореца в резултати и да изберете "Print preview..." от контекстното меню. Ако изберете "Print", пропускате прегледа и направо отивате на отпечатване.

Копиране

Може да копирате целия текст на записката като натиснете бутона Copy над прозореца с резултати. След това може да го поставите в която е да е програма. Ако тя поддържа Html, като например Word, форматирането ще се запази. Иначе ще се прехвърли като обикновен текст.

Изход към Word

Може да отворите записката директно в Word като натиснете бутона Word. Той трябва вече да е инсталиран на вашия компютър. Не е необходимо обаче да е отворен предварително. Този метод е по-лесен от копирането.